Guziki

Tryb działania

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkol. podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  1. wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
  2. odroczenie obowiązku szkolnego,
  3. spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  4. skreślenie ucznia z listy uczniów,
  5. indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej w poszczególnych typach szkół.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-10-2017 - Edycja treści.

27-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

30-11-2011 - Edycja treści.

06-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 752