Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Załatwianie spraw w godzinach pracy sekretariatu : poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 1. Obowiązek szkolny:
  • zapisy do szkoły (zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły)
  • ewidencja uczniów
  • arkusze ocen i dzienniki
 2. Sprawy administracyjne:
  • zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły),
  • wydawanie legitymacji uczniowskich (wydaje sekretariat),
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie duplikatów,
 3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
  • wnioski do Sądu Rodzinnego,
  • skierowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydaje pedagog w porozumieniu z wychowawcą),
 4. Sprawy kadrowe:
  - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 5. Sprawozdawczość:
  • raporty,
  • sprawozdania,
 6. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników,
  • arkusze ocen,
  • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
  • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
  • protokoły Rady Rodziców,
  • księga zarządzeń dyrektora szkoły,

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:

PROCEDURA ZAPISU ORAZ WYPISU UCZNIA

Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny jest dowód osobisty):

ZAPIS UCZNIA DO SZKOŁY:

UWAGA - w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci z rejonu. Rodzic powinien dokonać zapisu dziecka osobiście w sekretariacie szkoły, powinien podać wszystkie niezbędne dane takie jak:

 • - PESEL dziecka,
 • - adresy zameldowania i zamieszkania,
 • - szkołę rejonową oraz do której uczęszczało dziecko.

Zapisu dziecka dokonuje się na podstawie aktu urodzenia.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIA PRZENOSZONEGO Z INNEJ SZKOŁY

Przed przyjęciem nowego ucznia, przenoszonego z innej szkoły wymagane są następujące dokumenty :

 • druk przekazania ucznia,
 • kserokopia arkusza ocen,
 • świadectwo szkolne z poprzedzającego przyjęcie roku szkolnego,
 • oceny z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania potwierdzone pieczątką szkoły i podpisem wychowawcy klasy, jeśli jest to przeniesienie w trakcie trwania roku szkolnego,
 • opinia wychowawcy klasy,
 • pisemna zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych (jeśli oboje mają pełne prawa rodzicielskie),
 • opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, jeśli dziecko było badane,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli taka występuje,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach, jeśli dziecko jest leczone w poradni specjalistycznej.

WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY

Rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie przepisania dziecka do innej szkoły, lub o wyjeździe za granicę, w tym celu powinien dopełnić następujących formalności:

 • rodzic informuje o zamiarze przeniesienia dziecka do innej szkoły;
 • rodzic przynosi do sekretariatu szkoły potwierdzenie przyjęcia ucznia do nowej szkoły;
 • dokumentacja szkolna zostaje PRZESŁANA POCZTĄ, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do wybranej szkoły, nie ma możliwości osobistego przekazania dokumentów przez rodziców,
 • dokumentację medyczną wydaje pielęgniarka szkolna do rąk własnych rodziców;
 • każde dziecko musi uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek;

PROCEDURA ZWOLNIENIA DZIECKA Z ZAJĘĆ WYCHOWAWNIA FIZYCZNEGO

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora. Po otrzymaniu zwolnienia od lekarza Rodzic zobowiązany jest jak najszybciej donieść dokument wraz z podaniem do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

WCZEŚNIEJSZE PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE:

Obowiązkiem szkolnym może być objęte, na wniosek rodziców, każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej jest wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki. Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, konieczna jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki przez dziecko. Rodzic pobiera stosowny wniosek z sekretariatu szkoły.

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

Podstawa prawna Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. System oświaty. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 System oświaty. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art. 14 pkt. 1a brzmi: "W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat."

DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. Dz. U. nr 6 poz. 73 z późn. zm.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2003 r. Dz. U. nr 61 poz. 537
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - Dz. U. nr
  225 poz. 1635 z późn. zm. Duplikaty legitymacji szkolnych - opłata wynosi 9 złotych, Duplikaty świadectw szkolnych opłata wynosi 26 złotych. Duplikat wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, czas oczekiwania to do 14 dni. System oświaty. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-12-2015 - Edycja treści.

16-06-2015 - Edycja treści.

27-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-03-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 3664