Guziki

Informacje nieudostępnione

Zasady udostępniania informacji publicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

Udostępnianie informacji publicznych określają w szczególności następujące przepisy :

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),

Informacje publiczne mogą zostać udostępnione w trybie art.11 Ustawy o dostępie do informacji publicznej czyli poprzez publiczne udostępnienie w miejscach ogólnie dostępnych.

Ponadto informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udzielane na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy pod warunkiem, że udzielenie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, a w szczególności, jeśli informacja jest prawnie chroniona tajemnicą.

Informacja publiczna jest udzielana bez zbędnej zwłoki - zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może zostać udzielona w w/w terminie szkoła zobowiązana jest powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie w powyższym terminie, wskazując równocześnie powody opóźnienia oraz podając termin, w jakim udostępni informację, nie dłuższy jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku - zgodnie z art. 13 ust.2 Ustawy.

Udostępnienie informacji następuje zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne jakimi dysponuje szkoła nie pozwalają na udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest powiadomić wnioskodawcę o przyczynach braku udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie sposób i formę w jakiej informację może udostępnić. W terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu szkoły. Jeśli tego wniosku nie złoży postępowanie umarza się - zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy.

Jeśli szkoła odmawia udzielenia informacji publicznej lub umarza postępowanie w tej sprawie zobowiązana jest wydać decyzję ,zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy. Od decyzji wydanej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie - zgodnie z art. 16 ust2 Ustawy.

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie. Oznacza to również, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek do pobrania

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-04-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 837