Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim jest szkołą publiczną,
 2. nauka w szkole trwa 8 lat,
 3. szkoła podstawowa jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 4. szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 5. w ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy sprawdzian umiejętności
 6. ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych,
 7. celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i wprowadzanie go w życie społeczne, a szczególności szkoła:
 8. wprowadza ucznia w świat nauki wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
  • rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia;
  • wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;
  • współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;
  • rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśników; 
  • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  • realizuje zadania wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym,
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
  • kształci postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
  • rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny,
  • upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
  • szkoła organizuje zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska wynikające z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
  • umożliwiając uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii lub etyki.

Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki, ukończenie szkoły w skróconym czasie. Pomaga w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno -pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej w formie:

 1. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
 2. nauczania indywidualnego,
 3. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 4. zajęć rewalidacyjnych,
 5. zajęć terapeutycznych,
 6. zajęć z psychologiem,
 7. zajęć logopedycznych,
 8. indywidualnych konsultacji
 9. porad dla uczniów,
 10. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców, wychowawców i nauczycieli.

W razie potrzeby uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Szczegóły określają odrębne przepisy.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-09-2017 - Edycja treści.

29-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 960